Przed­mo­wa

Sza­now­ny Czy­tel­ni­ku!

Na progu Roku Wiary, ogło­szone­go przez Be­nedykta XVI, który roz­pocz­nie się 11 paź­dzier­nika 2012 roku – w pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę So­boru Wa­ty­kań­skie­go II – o­trzy­mu­jesz bi­blij­ne roz­wa­żania o Obli­czu Pań­skim. Jest to zapis re­ko­lek­cji wy­gło­szonych (25.06-2.07.2011) w Otwoc­ku przez JE pry­ma­sa se­nio­ra abpa prof. dr hab. Hen­ry­ka J. Mu­szyń­skie­go, zna­ne­go i ce­nio­nego bi­blistę, do sióstr wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­sze­go Obli­cza. Przez swój cha­rak­ter i treść, książ­ka ta wpi­su­je się do­skona­le w we­zwa­nie Be­nedykta XVI z Listu a­po­stol­skie­go Por­tam fidei za­po­wiadają­ce­go wy­da­rze­nie Roku Wiary:

„Nie­zmier­nie ważne bę­dzie w tym Roku przy­po­mnie­nie hi­sto­rii na­szej wiary, w któ­rej prze­pla­tają się nie­zgłę­bio­na ta­jem­ni­ca świę­to­ści i grze­chu”, co „musi pro­wokować w każ­dym szcze­re i trwa­łe dzie­ło na­wró­ce­nia, by do­świad­czyć mi­ło­sier­dzia Ojca, który wycho­dzi na spo­tka­nie każ­de­go czło­wie­ka. W tym o­kre­sie bę­dziemy kie­ro­wać swój wzrok ku Je­zu­so­wi Ch­ry­stu­so­wi, który w wie­rze prze­wo­dzi i ją wy­do­skona­la (Hbr 12, 2): w Nim znaj­du­je wy­peł­nienie wszel­ka u­drę­ka i tę­sk­no­ta ludz­kie­go serca. Ra­dość mi­ło­ści, od­powiedź na dra­mat cier­pienia i bólu, moc prze­ba­czenia w ob­li­czu o­trzy­ma­nej o­be­lgi i zwy­cię­stwo życia nad pust­ką śmier­ci, wszyst­ko znaj­du­je swoje do­peł­nienie w ta­jem­ni­cy Jego Wcie­lenia, Jego sta­wania się czło­wie­kiem, dzie­lenia z nami ludz­kiej sła­bo­ści, aby ją prze­kształ­cić mocą Jego zmar­twych­wstania. W Nim, który umarł i zmar­twych­wstał dla na­sze­go zba­wie­nia, znaj­du­ją pełne świa­tło przy­kła­dy wiary, które na­znaczy­ły te dwa ty­sią­ce lat na­szej hi­sto­rii zba­wie­nia” (p. 13).

Te­ma­tem ni­niej­szych re­ko­lek­cyj­nych roz­wa­żań jest wła­śnie kon­tem­pla­cja ob­li­cza Bo­że­go w grzesz­nym ską­d­i­nąd czło­wie­ku i Bo­skie­go ob­li­cza w Bogu Wcie­lo­nym Je­zu­sie Ch­ry­stu­sie. Re­ko­lek­cje te są za­pi­sem gło­szone­go sio­strom ob­li­czankom słowa Bo­że­go, które – mó­wiąc sło­wa­mi Be­nedykta XVI – po­zwa­la serce „ksz­tał­to­wać łaską, która prze­mienia”. (p. 1). Są też pu­blicz­nym wy­zna­niem „wiary w Trój­cę Świę­tą – Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go – [które] jest rów­no­znacz­ne z wiarą w jed­nego Boga, który jest mi­ło­ścią (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni cza­sów po­słał swego Syna dla na­sze­go zba­wie­nia; Je­zu­sa Ch­ry­stu­sa, który w ta­jem­ni­cy swej śmier­ci i zmar­twych­wstania od­ku­pił świat; Ducha Świę­te­go, który pro­wa­dzi Ko­ściół po­przez wieki w o­cze­ki­wa­niu na chwa­leb­ny po­wrót Pana” (tamże). Dla­te­go jeśli „chce­my obcho­dzić ten Rok Wiary w spo­sób godny i o­woc­ny” (p. 8), to na pewno warto się­gnąć do tych roz­wa­żań i wy­ru­szyć wraz z Re­ko­lek­cjoni­stą w drogę wiary, która – jak za­pew­nia Be­nedykt XVI – „trwa całe życie” (p. 1). W Roku Wiary: „Trze­ba [bo­wiem] zin­ten­sy­fiko­wać re­flek­sję na temat wiary, aby pomóc wszyst­kim wie­rzą­cym w Ch­ry­stu­sa w sta­waniu się bar­dziej świa­do­my­mi i o­ży­wić ich przy­wią­za­nie do Ewan­ge­lii, zwłasz­cza w o­kre­sie głę­bo­kich prze­mian, jakie ludz­kość prze­ży­wa o­bec­nie (...) aby każdy sil­nie od­czuł po­trze­bę lep­szego zro­zu­mie­nia i prze­ka­zy­wania przy­szłym po­kole­niom od­wiecz­nej wiary” (p. 8).

„Tak więc tylko przez wiarę wiara ro­śnie i u­mac­nia się; nie ma innej moż­li­wo­ści po­sia­dania pew­no­ści co do swego życia, jak tylko przez coraz więk­sze po­wie­rzenie sie­bie w ręce tej mi­ło­ści, którą od­czu­wa się jako coraz więk­szą, po­nie­waż swoje źró­dło ma w Bogu” (p. 7). Ro­zwa­żania bi­blij­ne ks. abpa H. Mu­szyń­skie­go są do­skona­łą po­mocą do po­głę­bie­nia wła­snej wiary i pod­ję­cia od­waż­nej de­cy­zji głęb­sze­go po­wie­rzenia się Bogu.

Książ­ka skła­da się z trzech czę­ści: roz­wa­żań re­ko­lek­cyj­nych, ho­mi­lii i mo­dlitw (w tym: na­bo­żeń­stwa po­kut­ne­go). Aby za­cho­wać spe­cy­ficz­ny cha­rak­ter słowa mó­wio­ne­go (wygło­szone­go), przy o­pra­cowaniu re­dak­cyj­nym tek­stu o­gra­ni­czono się do po­dzia­łu ma­te­riału na roz­dzia­ły i do­da­niu przy­pi­sów wy­ja­śniają­cych tam, gdzie wy­stę­pu­ją wy­ra­zy dla nie­któ­rych trud­niej­sze, gdzie Autor na­wią­zu­je do pew­nych po­sta­ci i tam, gdzie na­le­żało Czy­tel­ni­ko­wi wy­ja­śnić pe­wien kon­tekst wy­po­wie­dzia­nych przez Re­ko­lek­cjoni­stę słów.

Jest też inny ro­dzaj przy­pi­sów – cho­dzi o krót­kie in­for­ma­cje na temat róż­nych wydań Pisma Świę­te­go. Cy­ta­ty bi­blij­ne u­miesz­czo­ne w tek­ście głów­nym po­chodzą z kilku róż­nych wydań Bi­blii, a także – część z nich lub pewne tylko (skom­pi­lowa­ne) frag­men­ty – są wła­snym tłu­ma­cze­niem Re­ko­lek­cjoni­sty z ję­zy­ków o­ry­gi­nal­nych, na­to­miast cy­ta­ty bi­blij­ne u­miesz­czo­ne w przy­pi­sach po­chodzą z Bi­blii Ty­niec­kiej (Ty­siąc­le­cia). Zde­cy­do­wa­no się na taki za­bieg re­dak­cyj­ny, aby za­sy­gnali­zo­wać Czy­tel­ni­ko­wi, że na wie­czor­nych „krę­gach bi­blij­nych”, sio­stry re­ko­lek­tant­ki pod prze­wod­nic­twem ks. abpa H. Mu­szyń­skie­go po­chy­la­ły się nad gło­szonym tego dnia sło­wem Bożym, ko­rzy­sta­jąc z róż­nych tłu­ma­czeń Pisma Świę­te­go.

W czę­ści trze­ciej znaj­du­je się do­da­tek od­re­dak­cyj­ny: Niesz­po­ry o Naj­święt­szym Obli­czu oraz in­for­ma­cja na temat po­zosta­łych wo­tyw­nych tek­stów li­tur­gicz­nych, a także dwie mo­dlitwy bi­blij­ne za­czerp­nię­te z tra­dy­cji Zgro­ma­dze­nia Sióstr Wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­sze­go Obli­cza i Ro­dzi­ny ho­norac­kiej.

s. Kazimiera Bławzdziewicz WNO

 

Dystrybucja:

Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin
Dział Obsługi Klienta – tel.: 58 536 43 76
Dział Sprzedaży i Prenumeraty – tel.: 58 531 64 81

Księgarnia internetowa ►►►