page-header
Sprawdź

Obliczańska Wspólnota Modlitwy Wynagradzającej

Dołącz do nas

Jeśli chcesz (po­zosta­jąc w swoim świec­kim po­woła­niu):

 • prze­ży­wać swoje życie w duchu wy­na­gradzania i eks­pia­cji,
 • mo­dlić się o Boże Mi­ło­sier­dzie szcze­gól­nie dla za­twar­działych grzesz­ni­ków,
 • u­ka­zy­wać praw­dzi­we Obli­cze Je­zu­sa po­przez gło­sze­nie Ewan­ge­lii lu­dziom z któ­ry­mi pra­cu­jesz, u­czysz się, od­poczy­wasz…
 • szu­kasz wspól­no­ty osób, które po­dob­nie jak Ty czują się we­zwa­ne do wy­na­gradzania we współ­cze­snym świe­cie,

Co jest naszym celem?

 • Uwielbiać Boga, czcząc Jego Oblicze
 • Wynagradzać za grzechy własne i innych
 • Troszczyć się o zbawienie własne i innych
 • Kontemplować Najświętsze Oblicze, szczególnie w Eucharystii, wraz z Matką Bożą Bolesną

Jaka jest misja Wspólnoty?

 • Żyć duchem wynagradzania i zachęcać do tego innych
 • Towarzyszyć ludziom w ich trudnościach i dawać im świadectwo, gdzie mogą rozpoznawać Oblicze Boga i jak Je mogą kontemplować
 • Propagować nabożeństwo do Najświętszego Oblicza

Jakie są warunki przynależności do Wspólnoty?

Do Wspólnoty może należeć każdy, kto chce czcić Najświętsze Oblicze i wynagradzać za grzechy. Zapraszamy każdego!

Na czym polega codzienna formacja wewnętrzna członka Wspólnoty?

Wybierz jedną lub kilka form. Pierwsze trzy są zachętą dla każdego:

 • częsta spowiedź i Komunia Święta
 • udział we Mszy Świętej nie tylko niedzielnej, jak najczęściej w intencjach wynagradzających
 • regularna lektura Słowa Bożego  w celu pogłębiania swej relacji z Bogiem
 • adoracja Najświętszego Sakramentu w tabernakulum i podczas wystawienia, w monstrancji
 • wizerunek Najświętszego Oblicza; to ułatwi Ci modlitwę i kontemplację Bożych tajemnic
 • modlitwy do Oblicza Pańskiego ze skarbca duchowości Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza i ich założycieli: bł. Honorata i Elizy Cejzik
 • czyny miłosierdzia w formie odpowiedniej dla siebie

Przynależność do wspólnoty nie pociąga za sobą zaciągnięcia zobowiązań, których realizowanie obowiązywałoby pod grzechem. Możesz, ale nic nie musisz.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o przystąpieniu do wspólnoty napisz do nas!
Adres do korespondencji:

Apostolstwo Najświętszego Oblicza
s. Katarzyna i s. Krystyna
ul. Kubiny 2/4
42 – 200 Częstochowa

Adres e-mail: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl
Tel. 660 727 459

  Back to top of page