Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów, módl się za nami.

Błogosławiony Honoracie, wierny naśladowco św. Franciszka,

Pokorny i ubogi synu serafickiego Ojca,

Wnikliwy słuchaczu słowa Bożego,

Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii,

Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,

Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej,

Heroicznie wierny synu Kościoła świętego,

Krzewicielu życia według Ewangelii,

Patronie odkrywania drogi życiowej,

Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzkie,

Wytrwały szafarzu sakramentu pojednania,

Światły kierowniku sumień w konfesjonale,

Zatroskany o losy Ojczyzny,

Wzywający do wytrwania na ojczystej ziemi,

Oddany modlitwie i pokucie,

Pragnący wszystkim okazać miłość Bożą,

Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia,

Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania,

Pokorny wobec tajemnic Bożych,

Wzorze niezłomnej nadziei,

Wytrwały w dążeniu do świętości,

Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Honoracie.

Abyśmy się stali uczestnikami wiecznej chwały.

Módlmy się.

Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata, kapłana, duchem troskliwej miłości, aby mógł wiele dusz pojednać z Tobą, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy dostąpili łaski Twojego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.