„Hi­sto­ria pew­nej mi­ło­ści czyli rzecz o Eli­zie Cej­zik” to tytuł sztu­ki mu­zycz­nej, która po­wsta­ła z o­ka­zji 150. rocz­ni­cy u­ro­dzin współ­za­ło­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Wy­na­gro­dzi­cie­lek Naj­święt­sze­go Obli­cza. Płyta za­wie­ra na­granie stu­dyj­ne au­tor­skich u­two­rów wy­ko­nywa­nych w przed­sta­wieniu oraz ich wer­sje in­stru­men­tal­ne.

Można zamówić płytę pisząc na adres: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl