NA JUTRZNIĘ

Twego Oblicza szukać pragniemy, o Panie, *
Bo w Nim jest nasze życie i moc, i wytrwanie.
Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Zbawco kochany, zstępujący z nieba, *
Gdy wolę Boga Ojca wypełnić potrzeba.
Z Maryi bierzesz Ciało, Oblicze Człowieka, *
Do odkupienia świata – droga niedaleka.
Dzielisz nasz los człowieczy, radości i troski, *
Wszystko to wyrażone w Twym Obliczu Boskim.
Niech piękno Jego w sercach głęboko nosimy, *
O to przez Twoją Matkę serdecznie prosimy. (2 razy)

K. Dusza moja pragnie Boga żywego.
W. Kiedy więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, Ty okazałeś swe ojcowskie Oblicze w ukochanym Obliczu swego Wcielonego Syna, daj nam wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy mogli czcić Ciebie w duchu i prawdzie, kontemplując Twoją chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA PRYMĘ

Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga w Betlejem zjawione, *
Przez Maryję, Józefa najpierw uwielbione.
Słowo Ciałem się stało, Bogiem małe Dziecię, *
Jako kruszyna nieba, jawi się na świecie.
O Stworzycielu świata, z zimna w sianku drżący, *
Wszechmocny, niezmierzony, w pieluszkach płaczący.
Daj, byśmy Twe Oblicze, dostrzegali w dzieciach, *
Wyznając, że są Twoje od chwili poczęcia. (2 razy)

K. Aniołowie ich wpatrują się w oblicze mego Ojca.
W. Strzeżcie się, abyście nie gardzili żadnym z tych małych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

NA TERCJĘ

Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga, widziane w świątyni *
Raduje się Symeon, Anna prorokini.
Józef, Maryja patrzą na Boga wzrastanie, *
Gdy mały Jezus chłopcem, młodzieńcem się stanie.
Jako dwunastoletni w świątyni zostaje, *
Zdumionym starcom Mądrość Boską poznać daje.
W Nazarecie swej Matce i Ojcu poddany *
Wzrasta w łasce, mądrości ten nasz Pan nad pany. (2 razy)

K. Ukryłem przed wami na krótko swe Oblicze,
W. Ale w miłości wiecznej się ulitowałem.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

NA SEKSTĘ

Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga – postrachu szatana, *
Gdy na pustyni jego moc jest pokonana.
Pełen Ducha Świętego głosisz wolę Ojca *
O pokoju, dobroci, miłości do końca.
Piękno Twego Oblicza wzywa uczniów Twoich, *
Idą za Tobą wszędzie, trudów się nie boją.
Jaśniejące Oblicze w górze oglądają *
Zbawiciela-Mesjasza w Tobie rozpoznają. (2 razy)

K. Będą oglądać Jego oblicze.
W. A imię Jego na ich czołach.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

NA NONĘ

Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga w Wieczerniku z uczniami, *
Gdzie Pan przed swoją Męką modli się za nami.
O jedność prosi Ojca dla swojej owczarni, *
Wino i chleb przemienia, swym Ciałem nas karmi.
W Eucharystii z miłości pozostaje z nami *
Oblicze Jezusowe darzące łaskami.
Uwielbiajmy Je sercem pełnym dziękczynienia *
Za miłość tak ogromną dla swego stworzenia. (2 razy)

K. Panie Boże Zastępów, odnów nas i okaż swoje Oblicze.
W. Abyśmy doznali zbawienia.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

NA NIESZPORY

Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga przed Męką zmęczone, *
W samotności i smutku krwawym potem zlane.
Pocałunkiem Judasza zdradliwie wydany *
Nasz Pan w rękach oprawców – bity, krępowany.
Twarz Świętą policzkują, zadają Mu rany, *
Jak wiele za mnie cierpiał mój Zbawca kochany.
O, pozwól Zbawicielu tak jak Weronice, *
Miłością serca mego otrzeć Twe Oblicze. (2 razy).

K. Postąpiłem z nimi według ich występków.
W. Oblicze moje ukryłem przed nimi.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

NA KOMPLETĘ

Niech Oblicze Twe Święte za nas oręduje, *
Miłość w sercach rozpala, grzechy nam daruje.
Nie zasłaniaj swej Twarzy przed nami grzesznymi, *
Ale pozwól Jej piękno wielbić ze świętymi.
Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, *
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze, i ninie, *
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witaj Oblicze Boga krzyżem wywyższone *
Dla łotra skruszonego łaskawie skłonione.
Zbliża się śmierci chwila Boga – Zbawcy, Pana, *
Gasnącym wzrokiem patrzy na Matkę i Jana.
Oddaje Ich w opiekę, Ducha w Ojca ręce, *
Już Ciało Jezusowe spoczęło po Męce.
W ramionach Matki drogiej, która Je z miłością *
Tuli do Serca swego, w bólu i z żałością. (2 razy)

K. Odwróć swe oblicze od grzechów moich.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia!
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

OFIAROWANIE GODZINEK

Padając przed Obliczem Zmartwychwstałego Pana, *
Prosimy – przyjmij, Jezu, nasze rozważania.
W świetle Twego Oblicza zawsze chodzić chcemy, *
Służyć Ci wiernie, kochać, uwielbiać pragniemy.
Ukaż nam prostą drogę wiodącą do nieba, *
Przebacz nam nasze grzechy, wspomóż, gdy potrzeba.
O pozwól, dobry Jezu, w ostatniej godzinie *
Oglądać Twe Oblicze, gdy życie przeminie. (2 razy)

K. Niech Twoje Oblicze zajaśnieje nad Twym sługą.
W. Wybaw mnie w miłosierdziu swoim.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, gdy ukrywasz swe Oblicze ogarnia nas trwoga. Daj nam, szukającym Ciebie, światłe oczy serca, abyśmy szli drogą sprawiedliwości i miłosierdzia z pogodnym obliczem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.