Kim je­stem w o­czach Boga i kogo o­pi­su­je 6 wer­set Psalmu 24: Takie jest po­kole­nie tych… któ­rzy szu­ka­ją ob­li­cza Boga Ja­ku­bo­we­go? Przez co peł­nienie woli Boga staje się po­szu­ki­wa­niem Jego ob­li­cza? Jakie są formy i drogi od­naj­dy­wania Obli­cza Pań­skie­go i co to zna­czy: „czcić Naj­święt­sze Obli­cze”? Czy wzy­wa­nie i­mie­nia Bo­że­go ma zwią­zek z kul­tem Naj­święt­szego Obli­cza?

O tym wszyst­kim można do­wie­dzieć się z książ­ki Stańmy z ra­do­ścią przed ob­li­czem Pana. Kon­tem­pla­cja ob­li­cza Bo­że­go w czło­wie­ku i ob­li­cza ludz­kie­go w Bo­gu, bę­dą­cej za­pi­sem wygłoszonych re­ko­lek­cji.

Książ­ka jest ro­dza­jem prze­wod­ni­ka po du­cho­wo­ści ob­li­czańskiej, można w niej od­na­leźć bi­blij­ne pod­sta­wy czci Obli­cza Bo­że­go oraz mo­dli­tew­nik z na­bo­żeń­stwami li­tur­gicz­ny­mi, mo­dli­twa­mi co­dzien­ny­mi i ma­te­riałami do me­dy­ta­cji. Książ­ką można po­słu­gi­wać się pod­czas dni sku­pie­nia; pierw­sze dwa dzia­ły wpro­wa­dzają­ce do­ty­czą wła­śnie wska­zań na ten temat. Za­in­te­reso­wani eg­zegezą od­naj­dą w czę­ści pierw­szej wiele cen­nych ob­ja­śnień zna­ko­mi­te­go pol­skie­go bi­blisty. Czy­tel­nik po­szu­kują­cy ko­men­ta­rza do kon­kret­nej pe­ry­ko­py Pisma Świę­te­go, z ła­two­ścią do­trze do wła­ści­we­go u­stę­pu tek­stu, u­ży­wa­jąc in­dek­su cy­ta­tów bi­blij­nych za­miesz­czo­nego na końcu książ­ki.

Za­cie­kawio­nym ży­ciem kon­se­krowa­nym de­dy­ko­wa­ne są o­mó­wie­nia do­ty­czące m.in. św. Te­resy, bł. Ho­nora­ta, m. Elizy Cej­zik, sióstr ob­li­czanek i kilku in­nych wspól­not za­kon­nych oraz ich związ­ków z kul­tem Naj­święt­szego Obli­cza.

Czy­tel­nik o mniej­szej e­ru­dy­cji rów­nież nie po­czu­je się za­wie­dzio­ny, gdyż przy­pi­sy wy­ja­śniają trud­niej­sze pro­ble­my i ter­mi­ny. Po­szu­kują­cym barw­nych a­neg­dot można po­le­cić przede wszyst­kim frag­men­ty od­dzie­lone gwiazd­kami od tek­stu głów­ne­go. Osoby z za­cię­ciem ar­ty­stycz­nym u­cie­szy roz­dział o „wi­ze­run­kach nie ludz­ka ręką u­czy­nio­nych” i pol­skiej i­ko­nie Cu­dow­ne­go Obli­cza z No­we­go Sącza. Sło­wem, warto się­gnąć po tę po­zy­cję.