Ze Wstę­pu…

Po co żyję? Dla­cze­go cier­pię? Czym jest szczę­ście?

Kim jest Bóg? Kim jest czło­wiek? Kim je­stem ja?

Mamy w sobie wiele po­dob­nych pytań. Do­brze się dzie­je, gdy szu­ka­my na nie od­powie­dzi i kiedy je znaj­du­je­my. Cza­sem po­ma­ga nam na tej dro­dze do­świad­cze­nie in­nych osób…

Eliza Cej­zik w swoim nie­speł­na czter­dziesto­let­nim życiu nie od­niosła wiel­kich, wi­docz­nych suk­ce­sów. Jed­nak­że jej życie było wiel­kie, bo wiel­ka była jej mi­łość do Boga, cał­ko­wi­te od­da­nie się Jemu i Jego spra­wom. Dzię­ki do­świad­cze­niu du­cho­we­mu Elizy mo­że­my nie­ja­ko zo­ba­czyć, że Bóg jest, że nie­ustan­nie dzia­ła, że mówi do czło­wieka, ma dla niego plan mi­ło­ści oraz o­cze­ku­je od niego od­powie­dzi.

W wy­bo­rze tek­stów Elizy Cej­zik znaj­du­ją się frag­men­ty jej li­stów pi­sa­nych do spo­wied­nika i kie­row­nika du­cho­we­go, bł. Ho­nora­ta Koź­miń­skie­go (1829–1916).

Na ich pod­sta­wie wnio­sku­je­my, jak żywa i głę­bo­ka była jej o­sobowa re­la­cja z Bo­giem. Dla niej Bóg stał się „wię­cej niż Bra­tem, wię­cej niż Przy­ja­cie­lem, niż Ojcem, niż Matką, niż Oblu­bień­cem”. Rów­nież dla nas może On stać się „kimś wię­cej”. W tej dzie­dzinie Eliza może być naszą du­cho­wą prze­wod­nicz­ką i mi­strzy­nią.

Dy­strybu­cja:

Cen­trum Lo­gi­stycz­ne Edy­cji Świę­te­go Pawła
ul. Hut­ni­cza 46 • 42-263 Wrzo­sowa k. Czę­sto­chowy
tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74
e-mail: dys­trybu­cja@e­dy­cja.pl

Księ­gar­nia in­ter­neto­wa:

www.e­dy­cja.pl