Spoj­rze­nie nie­sie moc prze­mia­ny.
Od spo­tka­nia twa­rzą w twarz,
nic już nie jest tak, jak było…

„Ch­ry­stus jest Tym, który pa­trzy nam w oczy
i chce, a­by­śmy rów­nież pa­trzyli Mu w oczy:
Kto Mnie zo­ba­czył, zo­ba­czył także i Ojca (J 14,9)”

Jan Paweł II

Tak stało się z bł. Ho­nora­tem Koź­miń­skim i Elizą Cej­zik, Za­ło­ży­cie­lami na­szej Wspól­no­ty… Od spo­tka­nia twa­rzą w Twarz z Tym, który ich u­ko­chał od wie­ków i na za­wsze, wszyst­ko w ich życiu stało się nowe: mo­dli­twa, mi­łość, dzia­łanie, re­la­cje, cier­pienie, od­da­nie, o­fia­ra, ra­dość… Tak dzie­je się z każdą z nas, kiedy do­strze­że wpa­trzo­ny w sie­bie wzrok Ch­ry­stusa, który nie za­trzy­mu­je na sobie, ale pro­wa­dzi do Ojca. Ta płyta jest na­szym wspól­no­towym i o­sobi­stym świa­dec­twem kon­tem­pla­cji i ra­do­ści z od­kry­wa­nia Obli­cza Boga, który stał się Czło­wie­kiem, aby nas zba­wić.

Możesz pobrać śpiewnik z nutami do naszych pieśni.

Płytę można nabyć pisząc na adres: apostol.oblicza@obliczanki.org.pl