Panie Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały odblasku chwały Ojca,
Święte Oblicze, które nas szukasz i patrzysz na nas, miłosierne i łagodne,
aby nas wezwać do nawrócenia i zaprosić do pełni miłości,
adorujemy Cię i czcimy.
W Twym jaśniejącym Obliczu uczymy się jak jesteśmy kochani i jak się kocha;
gdzie odnajduje się wolność i przebaczenie;
jak staje się budowniczym pokoju, który od Ciebie promieniuje
i do Ciebie prowadzi.
W Twoim chwalebnym Obliczu
uczymy się zwyciężać każdą formę egoizmu,
mieć nadzieję tam, gdzie brak nadziei,
wybierać uczynki życia przeciw działaniu śmierci.
Udziel nam łaski postawić Cię w centrum naszego życia;
pozostać wiernymi wśród niebezpieczeństw i zmienności świata
naszemu chrześcijańskiemu powołaniu;
głosić narodom potęgę Krzyża i Słowo, które zbawia;
pozostać czujnymi i czynnymi, uważnymi na najmniejszych z braci;
zebrać znaki prawdziwego pokoju,
który w Tobie miał początek i w Tobie będzie miał wypełnienie.
Panie, udziel Twojemu Kościołowi łaski zatrzymania się jak Dziewica Matka
obok Twego chwalebnego Krzyża i obok krzyża wszystkich ludzi,
aby nieść im pocieszenie, nadzieję i pokrzepienie.
Duch, którego nam udzieliłeś,
niech prowadzi Twoje dzieło do dojrzałości,
aby wszystkie stworzenia, uwolnione od wszelkich więzów śmierci
kontemplowały w chwale Ojca Twoje Święte Oblicze,
które niech jaśnieje na wieki wieków. Amen.

św. Jan Paweł II